další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Sloupsko-šošůvské jeskyně
Spustit virtuln prohldku

Alexandrova rozhledna
Kamenná rozhledna na Dřínovském kopci 496 metrů. Volně přístupná rozhledna s částečným výhledem. 

Přestavěn z tvrze Žalkovskými z Žalkovic na konci 16. století; v letech 1643-1645 poškozen a opraven až koncem 17. století, v roce 1766 zámek získali majitelé sousedního Rájce Salmové, kterým patřil až do roku 1945. Ti upravili zámek na letní sídlo.
V hospodářských budovách u zámku bydlel v 19. století salmovský lékař a 1. průzkumník Moravského krasu MUDr. J. Wankel, u něhož několikrát pobýval malíř Josef Mánes.
 
Empírový zámek, přestavěný z bývalého dominikánského kláštera, na úpatí kopce pod hradní zříceninou, s expozicí bydlení šlechty počátkem 19. století.
Vstupní sloupovou síní se vchází na trojramenné schodiště a odtud do reprezentačních místností 1. patra, jejichž ústředním prostorem je hlavní taneční a hudební sál, zdobený iluzívní malbou.
 
 
Hrad, spojený se starobylým moravským rodem pánů z Boskovic. Původní hrad byl koncem 14. století zničen vojsky a obnoven až po roce 1398. Od roku 1458 byl hrad opět v rukou Boskoviců. Šimon Eder koupil Boskovice roku 1547, a po něm Morkovští ze Zástřizel. Dokončili opevnění a renesanční bránu s přilehlými budovami. Ditrichštejnům, kteří se sem přiženili, přestal gotickorenesanční hrad vyhovovat a počátkem 30. let 18. století vystavěli v bezprostřední blízkosti města barokní zámek.

Vysoká obvodová zeď, zpevněná mocnými opěráky a opatřená arkýři, uzavírá stísněný vnitřní dvůr tvaru protáhlého mnohoúhelníku. Palácová část přiléhá přibližně k jižnímu úseku pláště.


Chrám Jména Panný Marie ve Křtinách

První písemná zpráva o Křtinách je v imunitní listině papeže Řehoře IX. z roku 1237, kde jsou uváděny jako majetek kláštera v Zábrdovicích. V letech 1210 - 1423 jsou zmínky o premonstrátském ženském klášteře . V tomto roce měl být zbořen husity. Před výstavbou dnešního chrámu zde stávaly dva středověké kostely. Starší, poprvé připomínaný v roce 1299, druhý gotický v 15. století.

Oba kostely byly kolem roku 1650 přestaveny a zvětšeny. Výstavba celého poutního komplexu byla etapovitá a zahrnovala kněžskou rezidenci, kapli sv. Anny a vlastní chrám. Pod kostelem se nachází krypta s kostnicí, jejíž existence byla pozapomenuta a znovu objevena při rekonstrukci kostela. O nádherný interiér chrámu se podělili přední umělci své doby. Od 70. let prochází chrám dosud nejrozsáhlejší rekonstrukcí.
V současné době požádalo brněnské biskupství pro tuto mariánskou svatyni o udělení význačného titulu "Basilika minor".
Poutě jsou od jara do podzimu, farní úřad vydává každoročně poutní kalendář.
 
Zámek Rájec
Existence šlechtického sídla v Rájci je doložena rokem 1236, kdy se podle něj píše rod pánů z Rájce. Ve 14. a 15. století se mluví o dvou tvrzích, po husitských válkách však byly obě pobořeny. Jednu z nich obnovil roku 1464 rod Drnovských z Drnovic a v roce 1570 ji přebudoval na renesanční zámek s hospodářským předhradím, které se v jádře zachovalo dodnes. Druhá stávala 1 km severně od vsi v poloze Hradisko. Po třicetileté válce vlastnila panství Johanka z Drnovic a po ní přešlo na rod jejího manžela - Roggendorfy. Ti jej roku 1763 prodali hraběti Salmovi Reiffersscheidtovi. V tomto roce zámek vyhořel a materiál z něj použili Salmové na novostavbu v sousedství. Rod vlastnil panství až do roku 1949.

Na terasovité plošině, vybudované ve svahu nad městem, byla postavena trojkřídlá budova půdorysu U, otevřená do čestného dvora. Vystupuje z ní vstupní rizalit na ose nádvoří a v průčelí do zahrady dominuje svou plasticitou sál předků, zakončený věžičkou. Plochu fasád člení šambrány oken a mělké pásy, naznačující vodorovné dělení pater a parapety. Bosáž zvýrazňuje nároží. Stavbu ukončuje dynamická mansardová střecha s množstvím vikýřů. Stejné zakrytí mají i 4 pavilóny, rozmístěné pravidelně po obou stranách dvora a propojené nižšími křídly s hlavní budovou. Po pravé straně vstupu byly přistavěny konírny. Obrazárna s náznakovou instalací. Prohlídka zámku začíná vstupní síní se sochami Venuše a Apollóna, litými v blanenských železárnách v polovině 19. století. Výzdobu doplňují portréty majitelů zámku. Ústředním prostorem je osmiboký slavnostní sál, vysoký přes dvě patra, s východem do parku. Tři místnosti po jeho pravé straně zaujímá empírová knihovna, obsahující kolem 4 000 svazků. Protějšek knihovny na druhé straně sálu tvoří reprezentační místnosti, upravené v 80. letech 19. století. Z této doby jsou i dřevěné vyřezávané stropy a železné krby z blanenských železáren. Největší místností je sál předků s podobiznami Salmů a Roggendorfů. V dalším sále rytiny podle děl slavných malířů Raffaela, Rubense a le Bruna. Letní jídelna má novorenesanční strop, podepřený korintskými sloupy. Vybavení doplňuje anglická kamenina, české rubínové sklo, porcelán z Loktu, sbírka křišťálových pohárů, čínský porcelán a další soubory skla a porcelánu, stejně jako zajímavé kusy nábytku z období baroka a exotické exempláře z Číny. V obdobném stylu jsou vybaveny i místnosti 1. patra: jídelna, dámský salón, ložnice, dětské pokoje a bývalá obrazárna s nizozemskými malbami námořních scén. Malby z Německa, Španělska, Nizozemí zdobí i další interiéry. Specifickou výzdobu květinovými zátišími má i kabinet ve stylu antického chrámku. Pod zámkem je farní kostel Všech svatých (původně středověký, přestavěný roku 1699) s náhrobkem majitelů zámku. V sousedství kostela dochována budova předhradí renesančního zámku. Bezbariérový přístup do přízemí zámku.

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.