další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Mladečské jeskyně
Spustit virtuln prohldku

Návštěvní řád

 • Jeskyně jsou přístupny veřejnosti podle řádu schváleného vždy na příslušný rok Správou jeskyní ČR a uvedeného na webových stránkách Maldečské jeskyně.
 • V pondělí zavírací den, pokud je pondělí svátek přesouvá se zavírací den na následující den.
 • Prohlídka trvá asi 40 minut, poslední prohlídka se zahajuje v 16 .30 hodin, v měsíci dubnu a říjnu v 15 hodin.
 • Vyžadují-li to bezpečnostní nebo jiné vážné důvody, mohou být jeskyně zcela nebo částečně uzavřeny. V případě déle trvajícího uzavření,oznámí se tato skutečnost veřejnosti vývěskou na objektu, sdělením v tisku, rozhlase nebo další jinou vhodnou formou.

Vstupné

 • Za prohlídku se platí vstupné předem. Výše vstupného, poplatků za užití fotoaparátu či videokamery a rozsah poskytovaných slev je určen v příloze návštěvního řádu.
 • Pro použití vlastního fotoaparátu, mobilního telefonu nebo videokamery v jeskyních je nutno zakoupit v pokladně povolení současně se vstupenkou, jinak je fotografování zakázáno. Fotografie a videosnímky takto pořízené v jeskyních není dovoleno využívat ke komerčním účelům.
 • Vstupenka platí jen k jedné návštěvě jeskyní. Zakoupené vstupenky se neberou zpět.

Prohlídka jeskyní

 • Prohlídka se koná za účasti průvodce ve skupinách o počtu nejméně 5 návštěvníků, max.počet je 50 návštěvníků. Doby zahájení jednotlivých prohlídek jsou zveřejněny u vstupu do jeskyní. Méně než 5 osob zahájí prohlídku za 30 minut po stanovené době začátku prohlídky. Předem objednané skupiny mají při vstupu do jeskyní přednost před ostatními návštěvníky.
 • Hromadným výpravám lze zajistit prohlídku v rámci návštěvního řádu na určitý den a hodinu po předchozí písemné či telefonické dohodě. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 min. před sjednanou dobou u pokladny objektu, ztrácí právo na přednostní prohlídku jeskyní.
 • Prohlídka jeskyní v určené prohlídkové trase se může konat jen za stálé přítomnosti průvodce a v určené skupině. Průvodce podává návštěvníkům výklad. Návštěvníci jsou povinni se na exponovaných částech prohlídky držet zábradlí. U výprav organizovaných cestovní kanceláří je průvodce CK povinen provázet svou skupinu, případně tlumočit do cizího jazyka. Návštěvníci jsou povinni řídit se při prohlídce pokyny průvodce.

Ochrana přírody

 • Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníka objektu. Při neuposlechnutí pokynů nebo příkazů vydaných v zájmu bezpečnosti návštěvníků a ochrany přírody, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je neprodleně objekt opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 • Osobám důvodně podezřelým z opilosti je vstup do jeskyní zakázán.
 • Vstup do jeskyní není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném či nevhodném oděvu.
 • V jeskyních není dovoleno jakkoliv poškozovat a ohrožovat přírodní hodnoty, jakož i technické zařízení a není dovoleno zejména:
  • dotýkat se nebo manipulovat s elektrickým a zabezpečovacím zařízením a telefonními přístroji
  • ulamovat krápníky, sintrové vrstvy nebo brát a odnášet úlomky těchto krasových jevů
  • psát a malovat po stěnách a krasových útvarech
  • kouřit v jeskyních a areálu objektu
  • vstupovat či vnášet do jeskyně psy či jiná zvířata a rušit netopýry
  • znečišťovat prostory.
  • V případě zjištění poškození zařízení nebo krápníkové výzdoby, bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání.
 • V zájmu provozu a návštěvníků samotných je zakázáno:
  • vzdalovat se při prohlídce od průvodce nebo od prováděné skupiny,
  • vstupovat do znepřístupněných částí jeskyní,
  • rušit hlukem/hudbou, zpěvem, tranzistorovými přijímači, hlasitými projevy/ výklad průvodce nebo jakkoliv ztěžovat návštěvníkům prohlídku,
  • jíst a pít, vstupovat do jeskyní se zmrzlinou,nápoji apod.
  • jinak narušovat klid a pořádek.

Jeskyně jsou národní přírodní památkou Třesín, chráněnou podle zák. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny na území CHKO Litovelské Pomoraví. Proto jsou návštěvníci jeskyní povinni respektovat i na povrchu /ve volné přírodě/ i v podzemí všechny ochranné podmínky, neničit a nepoškozovat přírodní jevy a provozní zařízení. Porušení ochranných podmínek či poškození zvláště chráněných částí přírody podléhá sankci až do výše 50.000,- Kč.

Závěrečné ustanovéní

 • Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu v KNIZE PŘÁNÍ A STÍŽNOSTÍ, která jim bude na požádání předložena vedoucím objektu.
 • Návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1.4.2006

RNDr. Jaroslav Hromas
ředitel SJ ČR
závodní
Dne 2. 1. 2007 Drahomíra Coufalová
vedoucí správy MJ

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.