další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Mladečské jeskyně
Spustit virtuln prohldku

OCHRANA A VYUŽÍVÁNÍ MLADEČSKÝCH JESKYNÍ

Tak, jako všechny jeskyně v České republice, jsou i Mladečské přísně chráněny zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jejich ochrana však byla zajištěna již dříve a to 31.12.1933 vyhláškou Ministerstva školství a národní osvěty č.143.547/33 (nyní národní přírodní památka Třesín). V roce 1993 byla ochrana plošně rozšířena na větší území vyhlášením přírodní památky Třesín vyhláškou Správy chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví č.3/93. Celé území se nachází v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, zřízené vyhláškou Ministerstva životního prostředí č.464/90 v roce 1990. Jeskyně jsou také přísně chráněnou kulturní památkou podle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči. Nad jejich technickým stavem a bezpečností provozu vykonává vrchní státní dozor též státní báňská správa podle zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.
Pro svůj mimořádný význam jsou Mladečské jeskyně spolu s ostatními zpřístupněnými jeskyněmi od roku 1991 ve správě, přímé péči a provozu odborné organizace státní ochrany přírody, nyní Správy jeskyní České republiky. Návštěvníkům jsou přístupny podle stanoveného režimu, který limituje dobu návštěvní sezóny, počty a frekvenci skupin návštěvníků tak, aby zůstal zachován přirozený vývoj jeskynního ekosystému i podmínky zimujících letounů. Jeskyně samozřejmě slouží i výzkumu a odborným exkurzím. Příležitostně se v působivé atmosféře podzemních prostor konají i koncerty komorní hudby. Unikátní jeskynní systém je předmětem zájmu odborníků různých vědních oborů. Pokračuje výzkum a datování jeskynních sedimentů a sintrů, je monitorován stav a změny mikroklimatu, sledován vývoj populací netopýrů a vrápenců a prováděn podrobný biospeleologický výzkum bezobratlých živočichů. Jak už bylo zmíněno, zejména význam výzkumů archeologických a paleontologických dosahuje světového měřítka. Jeskyně jsou také zimovištěm několika druhů netopýrů a vrápenců, mezi nimiž početně dominuje vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a významnými jsou i netopýr brvitý (Myotis emarginatus) a netopýr vodní (Myotis daubentonii).
 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.