další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Jeskyně Balcarka
Spustit virtuln prohldku

ORGANIZOVÁNÍ VSTUPŮ DO JESKYNĚ

 • prohlídka jeskyně trvá cca 45 minut
 • nejvyšší počet návštěvníků v jedné skupině je 50 osob
 • písemně nebo telefonicky předem objednané skupiny mají při vstupu do jeskyně přednost před ostatními turisty.
 • neohlásí-li se objednaná výprava 20 minut před vstupem u pokladny, ztrácí právo na přednostní prohlídku jeskyní.
 • návštěvníci se po zakoupení vstupenek shromáždí ve stanovenou dobu před vchodem do jeskyně.
 • vstup do jeskyně organizuje průvodce podle pokynů vedoucího nebo dispečera provozu.
 • vyžadují-li to bezpečnostní nebo jiné vážné důvody, mohou být jeskyně zcela nebo částečně uzavřeny.

PROHLÍDKA JESKYNÍ

 • vstupovat do jeskyně se zvířaty je bez výjimky zakázáno ! 
 • po dobu prohlídky jeskyně jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny průvodce a nerušit jeho výklad.
 • na celé prohlídkové trase, zvláště na schodištích a v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem je nutno dbát zvýšené opatrnosti, přidržovat se postranních madel a sledovat upozornění průvodce.
 • při jakékoliv nepředvídané události (například výpadek elektrického proudu) musí návštěvníci zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce.
 • jakékoliv poranění či nevolnost během prohlídky je návštěvník povinen neprodleně hlásit průvodci, který zajistí odpovídající ošetření.
 • návštěvníci, kteří mají zaplaceno povolení k fotografování nebo filmování, se nesmí vzdalovat od skupiny, zdržovat prohlídku a omezovat ostatní návštěvníky.
 • s ohledem na chlad, vysokou vzdušnou vlhkost a náročnost prohlídkové trasy se nedoporučuje vstup dětem do 3 let, invalidním a vážně nemocným osobám.
 • teplota v jeskyních se pohybuje kolem 8° C - doporučuje se teplejší oblečení

Vstup do jeskyně je zakázán

 • osobám podnapilým
 • osobám bez doprovodu průvodce
 • dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo vedoucího skupiny (učitele, vychovatele, dozorce atd.)

OCHRANA PŘÍRODY A ZAŘÍZENÍ JESKYNĚ

V jeskyni je zakázáno:

 • dotýkat se, lámat či jiným způsobem poškozovat krápníkovou a sintrovou výzdobu a stěny jeskyně
 • vstupovat do prostor mimo chodníky prohlídkové trasy a vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem
 • odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečišťovat jeskynní prostory
 • nosit do jeskyně objemná zavazadla, sportovní náčiní, turistické hole, deštníky, stativy apod.
 • fotografovat a filmovat bez zakoupení povolení pro fotografování a filmování
 • kouřit, pít, jíst
 • dotýkat se elektrického a jiného technického zařízení

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • při nedodržení tohoto řádu může být prohlídka jeskyně předčasně ukončena bez náhrady vstupného
 • při závažném porušení řádu ( zejména při poškození krápníkové výzdoby) bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání
 • přání, pochvaly, připomínky, stížnosti mohou návštěvníci uplatnit písemně v Knize přání a stížností, která bude na požádání předložena v pokladně objektu.

Jeskyně jsou součástí zvláště chráněného území podle zákona ČNR Č. 114 / 92, o ochraně přírody a krajiny, proto jsou návštěvníci povinni respektovat na povrchu i v podzemí všechny jeho ochranné podmínky, nepoškozovat přírodní jevy ( skalní útvary, dřeviny, rostliny aj. ) a pohybovat se jenom po veřejně přístupných komunikacích. Porušení ochrany či poškození zvláště chráněných částí přírody podléhá sankci do výše 50 000,- Kč.

RNDr. Jaroslav Hromas, v.r.
ředitel SJ ČR
závodní
Jiří Hebelka
vedoucí SJMK


 Dne 1. 4. 2006
Eva Hebelková
vedoucí správy JB

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.