další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Bozkovské dolomitové jeskyně
Spustit virtuln prohldku

Návštěvní doba

 • jeskyně jsou otevřeny celoročně od úterý do pátku, v hlavní turistické sezoně i o sobotách a nedělích, prohlídky se uskutečňují pouze v rozmezí návštěvní doby
 • časy vstupů jednotlivých výprav do podzemí jsou organizovány podle množství návštěvníků, jazyka, ve kterém je podáván výklad a možností SBDJ. Minimální časový interval mezi výpravami je 10 minut
 • prohlídka jeskyní trvá přibližně 45 minut, nejnižší počet návštěvníků v jedné skupině 2 osoby, nejvyšší 20 osob
 • čekací doba na prohlídku může být podle okolností až 180 minut
 • vyžadují-li to bezpečnostní nebo jiné důvody, mohou být jeskyně zcela nebo částečně uzavřeny. V případě déle trvajícího uzavření se tato skutečnost oznámí veřejnosti vývěskou na objektu a sdělením v mediálních prostředcích 

Organizování vstupů do jeskyně

 • předem objednané skupiny mají při vstupu do jeskyní přednost před ostatními turisty, neohlásí-li se objednaná skupina nejpozději 10 min. před stanovenou dobou u pokladny, ztrácí právo na přednostní prohlídku jeskyní 
 • návštěvníci se po zakoupení vstupenek ve stanovenou dobu shromáždí před vstupní částí jeskyně
 • vstup do jeskyní organizuje průvodce podle pokynů dispečera provozu
  Teplota v jeskyních se pohybuje kolem 7-8°C, doporučuje se pro vstup teplejší oblečení

Prohlídka jeskyní

 • bez doprovodu průvodce je vstup do jeskyní přísně zakázán
 • po dobu prohlídky jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny průvodce a nerušit jeho výklad
 • po celé prohlídkové trase, zvláště na schodištích a v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem, je nutno dbát zvýšené opatrnosti, přidržovat se postranních madel a sledovat upozornění průvodce
 • návštěvníci, kteří mají zaplaceno povolení k fotografování nebo filmování, se nesmí vzdalovat od výpravy, zdržovat prohlídku a omezovat ostatní návštěvníky
 • při jakékoliv nepředvídané události (např. výpadek el.proudu) musí návštěvníci zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce
 • jakékoliv poranění či nevolnost během prohlídky jsou návštěvníci povinni neprodleně hlásit průvodci, který zajistí odpovídající ošetření

Ochrana přírody a zařízení jeskyní

V jeskyních je zakázáno

 • dotýkat se, lámat či jiným způsobem poškozovat krápníkovou a sintrovou výzdobu a stěny jeskyní
 • vstupovat do prostor mimo chodník prohlídkové trasy a vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem
 • dotýkat se elektrického či zabezpečovacího zařízení
 • kouřit, jíst, pít a odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečišťovat prostory jeskyní
 • nosit do jeskyní objemná zavazadla, sportovní náčiní, turistické hole, deštníky apod.
 • vodit do jeskyně psy či jiná zvířata a rušit netopýry

Vstup do jeskyní je zakázán

 • osobám podnapilým a dětem do 10 let bez doprovodu dospělé osoby
  S ohledem na náročnost trasy se nedoporučuje vstup dětem do 3 let věku

JESKYNĚ JSOU SOUČÁSTÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ PODLE ZÁK.ČNR Č.114/92 SB. O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, PROTO JSOU NÁVŠTĚVNÍCI POVINNI RESPEKTOVAT NA POVRCHU I V PODZEMÍ VŠECHNY JEHO OCHRANNÉ PODMÍNKY, NEPOŠKOZOVAT PŘÍRODNÍ JEVY (SKALNÍ ÚTVARY, DŘEVINY, ROSTLINY, APOD.) A POHYBOVAT SE POUZE PO VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍCH. PORUŠENÍ OCHRANY ČI POŠKOZENÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ČÁSTÍ PŘÍRODY PODLÉHÁ SANKCI DO VÝŠE 50.000,- KČ.

Závěrečná ustanovení

 • při nedodržení tohoto řádu může být prohlídka jeskyní předčasně ukončena bez náhrady vstupného
 • při závažném porušení návštěvního řádu (zejména při poškození krápníkové výzdoby) bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání
 • přání, pochvaly, připomínky či stížnosti mohou návštěvníci uplatnit písemně v Knize přání a stížností, která bude na požádání předložena v pokladně vstupního objektu.
 • motoristé včetně řidičů autobusů jsou povinni parkovat pouze na vyhrazených místech

RNDr. Jaroslav Hromas, v.r.
ředitel SJ ČR
závodní
 Dne 1. 4. 2006 Mgr. Dušan Milka
vedoucí správy SBDJ

 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.